Sopimusehdot

1. Määritelmät

1.1 ”Palveluntarjoaja/yritys” on Genetic Technologies Ltd, kauppanimellä easyDNA.

1.2 ”Asiakas” on yksityinen henkilö joka käyttää ja tilaa easydna:n tarjoamia DNA:n määritys palveluja. Toimii ja hyväksyy easydna:n liiketoimintaan liittyvät toiminnot ja palvelun.

1.3 ”Testin tilaaja”, on henkilö joka on vastuussa tilaamastaan palvelusta ja palvelun tuottamista tuloksista. Näytteenotto lomakkeeseen merkitty.

1.4 ”Näytteenottaja” on henkilö joka suorittaa näytteenoton.

1.5 ”Palvelu” on toimintaa, joka toteuttaa liiketoimintaa tarjoamalla DNA:n määrityksiä ja profilointeja.

1.5.1 Normaalit ”palveluajat” ovat standardin mukaiset ajat, jotka on määritelty analyysin ja tulosten saatavuuden kestoksi.

1.5.2 ”Pikalähetys” palvelut on nopeinta palvelua mitä yhtiöltä on saatavissa.

1.5.3 Standardin mukainen ”valvontaketju menettely” alkaa ajankohdasta, jolloin ammattihenkilö analyyseissä kuittaa näytteet ja siihen liittyvät dokumentit vastaanotetuksi.

1.5.4 ”Kotitesti” on mikä tahansa testi, jolla ei ole laillista pätevyyttä ja ei voida käyttää oikeudellisiin tarkoituksiin. Näytteenoton suorittaa asiakas itse.

1.6 “Tilaus” on asiakkaan tekemä palvelun pyyntö/osto, jonka asiakas on tehnyt internet sivuillamme, sähköpostilla tai puhelimitse.

1.7 “Hinta” on yhtiön ilmoittama rahamäärä, joka asiakas maksaa palvelun käytöstä.

1.8 “Testipakkaus” on näytteenottoa varten laadittu pakkaus, jonka yhtiö toimittaa asiakkaalle.

1.9 Kaikki sopimukset ja toiminnat, jotka asiakas tekee kolmannelle osapuolelle, on asiakkaan vastuulla ja hän sitoutuu noudattamaan lakeja ja ohjeistuksia toiminnassaan.

2. Ehtojen soveltaminen

2.1 Näitä ehtoja noudatetaan yhtiön ja asiakkaan välillä, mukaan lukien kaikki toiminnat mitä yhtiön ja asiakkaan välillä tapahtuu. Muissa tilanteissa asiakas sitoutuu noudattamaan toisten osapuolten ohjeita ja ehtoja. Kaikki ehtojen ulkopuolelle jäävät muut ehdot ja toiminnat, joita ei ole asiakkaan ja yhtiön välillä huomioitu, voi yhtiö tarpeen vaatiessa muuttaa tai uudelleen laatia. Osapuolet sitoutuvat noudattamaan näitä, jokaisessa vaiheessa ennen ja jälkeen tapahtuvaan asiakkaan ja yhtiön väliseen toimintaan.

2.2 Palvelun tilauksissa ja tarjouksissa sovelletaan näitä ehtoja ja ne astuvat voimaan kun asiakas on maksanut tilaamansa palvelun kokonaisuudessaan yhtiölle.

2.3 Tilaamalla palvelun ja maksamalla hinnan kokonaisuudessaan, asiakas hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan ja toimimaan sen mukaisesti.

3. Ehtojen laajennus

3.1 Tilanteet jotka eivät suoraan ole merkitty näihin ehtoihin.

3.1.1 Käytännön toiminnassa yhtiön toimitusjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö voi suullisesti tai kirjallisesti luoda ehtoja asiakkaan ja yhtiön välisessä toiminnassa tai

3.1.2 yhtiön johdon nimeämä henkilö voi laatia kirjallisia esityksiä ja ehtoja joita noudatetaan asiakkaan ja yhtiön välisessä toiminnassa.

3.2 Muut ehdoissa mainitsemattomat asiat eivät ole yhtiön vastuulla ja ne rajataan pois kokonaisuudessaan, kuten:

3.2.1 kuolema tai henkilövahingot, joihin ovat vaikuttaneet yhtiön huolimattomuus tai kenen tahansa henkilön huolimattomuus.

3.2.2 tai mitään muuta vastuuta jota ei ole laissa merkitty.

3.3 Nämä ehdot eivät kuitenkaan vaikuta asiakkaan oikeuksiin kuluttajana.

3.4 Mikäli joku osa näistä ehdoista pidetään kohtuuttomana, pätemättömänä tai muuten soveltumattomana, niin asiakas tulee ymmärtää nämä ennen ehtojen hyväksymistä.

3.5 Molemmat osapuolet hyväksyy nämä ehdot ja ei voi vedota siihen että ei ole ymmärtänyt mitä nämä merkitsee.

4. Yhtiön vastuut

4.1 Yhtiö tarjoaa vain testejä, jotka suoritetaan akkreditoidussa laboratoriossa, jossa standardi ISO 17025 ja AABB. Yhtiö vakuuttaa käyttävänsä vain akkreditoitua laboratoriota kaikkien testien tekemiseen.

4.2 Yhtiö pyrkii suorittamaan testit niille ilmoitetuissa ajoissa ja ilmoittamaan tuloksen heti niiden valmistuttua. Testien suoritukseen kuluvan ajan yhtiö laskee siitä kun näyte on saapunut laboratorioon.

4.3 Yhtiö lähettää kaikki postit ensimmäisen luokan postissa, ellei asiakas toisin halua. Testipakkauksen lähetyskustannukset sisältyvät testin hintaan. Yhtiö ei vastaa mahdollisista postin viivytyksistä tai virheistä.

4.4 Jos testipakkaus on virheellinen tai siihen on lähetyksen aikana tullut vaurioita, jotka saattavat aiheuttaa pakkauksen likaantumisen, niin yhtiö toimittaa uuden veloituksetta. Vialliset testipakkaukset tulee palauttaa asiakkaan kustannuksella.

4.5 Yhtiö lähettää testiä varten yhden testipakkauksen / asiakas. Useampien testipakkauksien lähettämisestä yhtiö veloittaa hinnaston mukaisen hinnan.

4.6 Jos asiakas lähettää kelvottoman tai viallisen näytteen, josta ei voida tehdä testejä, niin asiakkaalla on mahdollisuus uusinta näytteen lähetykseen omalla kustannuksella, jonka yhtiö veloittaa hinnastonsa mukaisesti.

4.7 Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että yhtiö ei voi ennustaa minkälaisia tuloksia on saatavissa asiakkaan näytteistä. Yhtiö ei voi palauttaa hintaa tai sen osaa mikäli asiakkaan näyte on ollut kelvoton analysoitavaksi tai asiakas ei hyväksy tulostaan.

4.8 Yhtiö sitoutuu tarkkojen testianalyysien tarjoamiseen parhaalla osaamisellaan, mutta asiakas ymmärtää inhimillisten tai muiden asioiden vaikuttavuuden kaikissa testeissä yleensä. Yhtiö voi enimmillään palauttaa testihinnan, jos asiakas tekee korvausvaatimus hakemuksen 30 päivän kuluttua testitulosten saamisesta.
4.8.1 Kohdan 4.8 korvausvaatimuksesta rajataan sovittu palvelu.

4.9 Yhtiö ei ole korvausvastuussa missään muissa tilanteissa, jotka aiheutuvat asiakkaan tai muun toimesta.

4.10 Yhtiö ei ole vastuussa mahdollisen muun ilmiön aiheuttamiin viivytyksiin tai haittoihin palvelua tuottaessaan. Nämä voivat perustua uskonnollisiin, tai valtion palveluiden toimimiseen (lakko) tai luonnonilmiöihin (myrsky, sähkökatkot ym.)

4.11 Yhtiö noudattaa tietosuojakäytäntöjä, niin että se käyttää asiakkaan tietoja ainoastaan toiminnan suorittamiseen ja siihen liittyvien velvollisuuksien noudattamiseen. Asiakkaalla on mahdollista pyytää kopio tiedoistaan tai pyytää poistamaan tietonsa yhtiön rekisteristä.

4.12 Yhtiö voi evätä palvelun tarjoamisen asiakkaalle mikäli sillä on syytä epäillä että:

4.12.1 biologiset näytteet on kerätty tai aiotaan kerätä laittomasti, tai

4.12.2 että tuloksia käytetään laittomiin, moraalittomiin, vääriin ja epäeettisiin tarkoituksiin.
Yhtiö voi evätä oikeuden palvelun tarjoamiseen myös, jos:

4.12.3 voidaan epäillä asiakkaalla jotain riitaa jonkun kanssa, tai

4.12.4 yhtiön toiminta ja laatu olisivat vaarassa, tai

4.12.5 yhtiöllä on muita perusteltuja syitä olla tarjoamatta testauspalvelujaan.

4.13 Testitulokset yhtiö lähettää sovitulle henkilölle. Kaikilla testiin osallistujilla on oikeus saada kopion tuloksista niin pyydettäessä. Katso kohta 4.14 alla,

4.14 Kirjalliset tulokset lähetetään sähköpostilla, ellei toisin sovita. Lisäksi asiakas voi pyytää tulostetun raportin suoraan kotiin lisämaksusta.

4.15 Yhtiö pidättää oikeudet antaa tuloksia tai keskustella niistä, kun:

(a) kaikki henkilöt on testattu; tai

(b) mikäli testattu henkilö on lapsi ja tämän huoltaja laiminlyö testitulosten ilmoittamisen kaikille lapsen virallisille huoltajille tai testissä mukana olleille.

4.16 Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen yhtiön tarjoamaan palveluun, niin hän voi tehdä kirjallisen valituksen yhtiölle. Se lähetetään näiden sopimusehtojen lopussa näkyvään osoitteeseen.

4.17 Yhtiö pyrkii nopeasti selvittämään kaikki valitukset ja ottamaan välittömästi yhteyttä asiakkaaseen mikäli tarvetta ilmenee.

4.18 Kaikki näytteet otetaan käsittelyyn laboratoriossa välittömästi kun ne ovat saapuneet asianmukaisesti toimitettuina. Mikäli tarvitaan lisäselvittelyjä tai lisämaksuja mahdollisten lisätilausten suorittamiseen, niin tulokset ilmoitetaan vasta kun kaikki maksut ovat saapuneet.

5. Asiakkaan vastuut

5.1 Asiakas on velvollinen toimittamaan näytteiden / testauksen yhteydessä pyydetyt asiakirjat ja lisäselvitykset, jotta yhtiö voi toimia näiden ehtojen mukaisesti ja antaa asiakkaalle tulokset testeistään. Asiakas on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä sitä pyydettäessä. Mikäli kaikkia asiakirjoja ei saada niin yhtiö ei voi toimia näiden ehtojen mukaisesti ja tuottaa asiakkaalle tuloksia.

5.2 Jos asiakas ei onnistu tai testin suorittaminen huomataan mahdottomaksi tilauksen jälkeen, niin asiakas voi perustelluista syistä peruuttaa testin suorittamisen. Yhtiö palauttaa asiakkaalle testihinnan, josta se pidättää hinnaston mukaisesti hallinnollisia kuluja.

5.3 Pyydettäessä yhtiö antaa mahdollisimman paljon tietoa asiakkaalleen tarjoamistaan testeistä ja palveluista. Asiakkaan päätettäväksi jää lopullisen testin tilaaminen.

5.4 Asiakas vastaa siitä että hänellä on oikeus lähettämiinsä näytteisiin. Asiakas ei saa syyllistyä rikokseen näytteitä toimittaessaan. Kaikissa asioissa asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen ajantasaista lainsäädäntöä.

5.5 Asiakas sitoutuu korvaamaan yhtiön vaatimat kaikki kulut tai aiheutuneet vahingot mikäli se syyllistyy laittomaan toimintaan testausta suorittaessaan.

5.6 Yhtiö suosittelee epäselvissä näytteenottoon liittyvissä tilanteissa kääntymään juristin puoleen.

5.7 Yhtiö ei voi ottaa kantaa siihen, että onko asiakkaalla laillisesti oikeus ottaa jotain näytettä vaan tämän arviointi jää asiakkaalle itselleen.

5.8 Asiakas sitoutuu testiä tilatessaan antamaan oikeat tiedot kaikissa testin tilaamiseen ja toimittamiseen liittyvissä vaiheissa. Asiakkaan tulee omistaa tai olla oikeus maksamiseen käyttäessään luottokorttia ja hänen tulee antaa tarkasti oikeat tiedot maksun yhteydessä. Mikäli tilaus tai maksu tehdään puutteellisin tiedoin, niin niitä ei hyväksytä.

5.9 Asiakas vakuuttaa että hänellä on oikeus antamiensa tietojen luovuttamiseen ja hän noudattaa tietosuojaa myös kolmansien osapuolten puolesta testiä tilatessaan.

5.10 On asiakkaan vastuulla, että kaikkien testattavien osapuolten tiedot ja materiaalit on käytettävissä niihin tarkoitettuihin tietolomakkeisiin. Asiakas tiedostaa että epäselvien tai puutteellisien tietojen antaminen voi johtaa viivytyksiin tai epätarkkuuksiin testien tulosten osalta. Yhtiö ei vastaa tämän tyyppisistä, asiakkaasta johtuvista tilanteista.

5.11 Asiakas vastaa siitä että kaikki testattavat henkilöt on kykeneviä ja terveitä testaukseen osallistumiseen ja tulosten saamiseen. Asiakas ei saa näyttää testi tuloksia muille kuin testauksen osapuolille (katso myös 4.11).

5.12 Asiakas tekee sopimuksen yhtiön kanssa näiden ehtojen noudattamiseksi.

5.13 Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan näytteiden oikea-aikaisesta ja turvallisesta toimittamisesta tiloihimme palvelua varten. Tämän vuoksi Asiakas sitoutuu vastaamaan kaikista näytteiden toimittamiseen liittyvistä kustannuksista, mukaan lukien lähetyskulut, kuriirimaksut ja muut kulut, ellei Yritys nimenomaisesti toisin määrittele. Yhtiö ei ole vastuussa asiakkaan lähettämien näytteiden viivästymisestä, katoamisesta, vahingoittumisesta tai vastaanottamatta jättämisestä riippumatta valitusta postipalvelusta, kuriiri mukaan lukien. Jos näytteet eivät saavu tiloihimme, asiakas voi pyytää uutta pakettia normaalihintaan, ja kaikki muut asiaan liittyvät kustannukset jäävät asiakkaan vastuulle.

6. Palvelujen maksut

6.1 Hinnat ovat yhtiön ilmoittamat, hinnaston mukaiset kustannukset testeille. Yhtiö muuttaa hintojaan aika-ajoin. Sopimuksessa noudatetaan yhtiön silloisen hetken ilmoittamaa hintaa. Tarkat hintatiedot yhtiö ilmoittaa palveluja tuottaessaan.

6.2 Pikalähetys palvelun hinta tulee normaalin testihinnan lisäksi lisäkuluna.

7. Maksu- ja peruutusehdot

7.1 Yhtiö ei hyväksy tilausta kokonaan ennen kuin maksu on kokonaisuudessaan suoritettu yhtiölle.

7.2 Asiakas voi perua tilauksen 14 vuorokauden kuluessa tilauksesta. Asiakkaan tulee tehdä kirjallinen peruutus pyyntö kirjeellä tai sähköpostilla ja palauttaa heille lähetetty testipakkaus avaamattomana takaisin. Testipaukkauksen takaisin lähetyksestä kustannukset tulevat asiakkaalle.

7.3 Mikäli asiakas ei tee peruutusta 14 päivän harkinta-ajan jälkeen, niin hänellä ei ole enää oikeutta peruuttaa tilaustaan.

7.4 Tilaus tehdään luottokortilla tai suoraan tilisiirrolla asiakaspalvelu yrityksen tilille. Muissa maksutavoissa asiakas ottaa yhteyttä asiakaspalvelutoimistoon. Tilaus hyväksytään kun summa on kokonaisuudessaan siirtynyt yhtiölle.

7.5 Asiakkaalla on (3) kolme kuukautta aikaa tilauksen jälkeen, lähettää näytteensä tutkittavaksi. Mikäli tämä aika ylittyy niin tilaus sulkeutuu. Tilauksen uudelleen aktivoimisesta tämän ajan jälkeen yhtiö veloittaa lisämaksun

PERUUTUSEHDOT:

CTL soveltaa seuraavanlaisia ehtoja testin peruutus ja palautus käsittelyissä.:

Testihinnan palautus kokonaisuudessaan on mahdollista ennen kuin testipakkaus on lähetetty asiakkaalle (kun aikaa kulunut tilauksesta alle 12h). Peruutus pitää tehdä puhelimitse tai sähköpostilla palveluntarjoajalle.

Testihinnan palautus on mahdollista silloin kun asiakas peruuttaa tilauksen 14 päivän kuluessa, siitä kun testin tilaus on vahvistettu. Vähennämme kokonaishinnasta 50 – 100€ toimistokulu maksuna, mikäli peruutus tehdään 14 vuorokauden jälkeen tai mikäli asiakkaan näyte on kuitattu vastaanotetuksi laboratorioon.

Testihintaa ei voida palauttaa silloin kun testin tilauksesta on kulunut yli 14 päivää tai näytteet on jo lähetetty laboratorioon.

8. Toimitusajat

Toimitusajat ovat ohjeellisia ja yhtiö ei ole korvausvelvollinen niiden vaihdellessa ja kolmansien osapuolten aiheuttamista viiveistä.

9. Riskit

Riskit näytteen ja sen lähetyksen kaikissa muodoissaan jää asiakkaalle. Yhtiö voi pidättää tulosten antamisen ennen kuin testi on kokonaisuudessaan maksettu.

10. Näytteiden säilytys ja hävittäminen

Yhtiöllä on oikeus hävittää välisäilytyksessä olevat näytteet mikäli osa näytteistä on (3) kolmen kuukauden kuluttua vielä saamatta ja testiä ei voida suorittaa.

11. Tekijänoikeudet

Kaikki kirjalliset ja muut dokumentit ovat yhtiön omistuksessa.

12. Juridiikka

Asiakkaan ja yhtiön välillä on sopimus, joka noudattaa näitä ehtoja. Riitatilanteet ratkaistaan paikallisessa Australia käräjäoikeudessa.

HALLINTO TOIMISTO
UNITED KINGDOM:

easyDNA
Phoenix House
32 West Street
Brighton
East Sussex BN1 2RT
United Kingdom

Email: [email protected]

Suomenkielinen asiakaspalvelu
Sähköposti: [email protected]

REKISTERÖITY TOIMISTO:

Genetic Technologies Limited
60-66 Hanover St, Fitzroy Victoria 3065 Australia
ACN 009 212 328